top of page
สมาชิกอภิจิตทีม ผู้เป็นเจ้าของรหัส Rotation ในโปรแกรม133 เป็นผู้ผ่านการปลดล็อกรหัส Rotation ของตนเองหากเป็นผู้ที่สร้างทีมงานด้วยการสร้างความสำเร็จได้สิทธิ์เป็นเจ้าของ H fried chicken ภายใน 31/5/2565 รหัส Rotation เดิมที่ยังไม่ผ่านการรักษาสิทธิ์จะได้สิทธิ์การทำคุณสมบัติการรักษาสิทธิ์ไปทันที และถือว่าผ่านการทำคุณสมบัติรักษาสิทธิ์ในโปรแกรม 199 Rotation

การขอรหัสพิเศษ Rotation เพื่อเข้าสู่โปรแกรม 199 H fried chicken สามารถยื่นขอได้ในกรณีผู้ขอรหัสพิเศษโปรแกรม 199 H fried chicken ก่อนหน้าเป็นรหัสที่ยังไม่สามารถปลดล็อกได้มีไม่เกิน 4 รหัส


เงื่อนไขปกติระยะเวลาในการปลดล็อก รหัส Rotation 199 H fried chicken
การปลดล็อก รหัส Rotation ผู้เป็นเจ้าของรหัส Rotation จะทำการแจ้งขอ การปลดล็อก รหัส Rotation ได้เมื่อ ผู้เป็นเจ้าของรหัส Rotation มีสายการแนะนำชั้นล่าง 5 สายงาน และสายงานชั้นบน 5 สายงาน แนะนำส่งต่อสายงานแนะนำลงลึกครบ 4 ชั้นลึก 5  25  125  625  ครบทั้ง 10 สายงาน ภายในเวลา 40 วันนับจากวันยื่นคำขอ และ ได้รับรหัสพิเศษ
bottom of page